Všeobecné informácie


Vstup do aplikácie pre Spracovateľov eZAP v1.5 je možný cez odkaz v navigácii v ľavom paneli.

Po skončení životnosti sa každý výrobok nakoniec dostane „na smetisko“. S vozidlami to nie je tak jednoduché.

Staré vozidlo obsahuje množstvo nebezpečných látok ako napríklad olej, kyselina, chemické zlúčeniny obsiahnuté v tekutinách ako napr. brzdová kvapalina, chladiaca kvapalina, rozbušky airbagov, pyrotechnické rozbušky napínačov bezpečnostných pásov a pod.

Preto je staré vozidlo zahrnuté do kategórie „nebezpečných odpadov“. Manipuláciu a likvidáciu starého vozidla môže vykonávať len autorizovaný spracovateľ starých vozidiel.

Po preskúšaní udeľuje autorizáciu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Povinnosťou držiteľa starého vozidla je dopraviť staré vozidlo k spracovateľovi alebo po dohode s ním na zberné miesto.

Ako postupovať pri likvidácii starého vozidla?

Vozidlo doslúžilo a ďalšie udržiavanie v stave spôsobilom na jazdu už nie je rentabilné. Vaše vozidlo sa stalo starým vozidlom.

Prvý krok je výber spracovateľa starých vozidiel. Zoznam všetkých spracovateľov nájdete tu.

Pokiaľ je vaše vozidlo pojazdné môžete ho zaviesť priamo k spracovateľovi alebo po dohode s nim na zberné miesto, ktoré je bližšie k Vám.

Pokiaľ vozidlo nie je pojazdné, poraďte sa so spracovateľom. Viacerí spracovatelia disponujú odťahovým vozidlom pripraveným na tento účel.

Upozornenie:
Po skončení životnosti vozidla je povinnosťou držiteľa vozidla dopraviť vozidlo k spracovateľovi prípadne na zberné miesto ktoré vám spracovateľ doporučí ako najbližšie. V prípade, že vaše vozidlo nie je pojazdné doporučujeme dopredu si dohodnúť cenu za odvoz. Náklady na dopravu starého vozidla až po prevzatie spracovateľom alebo zberným miestom sú nákladmi, ktoré hradí posledný držiteľ.

Čo budete potrebovať pri odovzdaní starého vozidla?

Pre fyzické osoby:

 • majiteľ s dokladom totožnosti alebo splnomocnená osoba s overeným splnomocnením a s dokladom totožnosti
 • Osvedčenie o evidencii (prípadne Technický preukaz a Osvedčenie o evidencii) alebo Potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie

V prípade nežijúcich osôb Osvedčenie o dedičstve v ktorom je určená osoba, ktorá zdedila povinnosti pôvodného majiteľa a prítomnosť tejto osoby s dokladom totožnosti (prípadne splnomocnená osoba s overeným splnomocnením).

Pre právnické osoby:

 • výpis z Obchodného registra
 • štatutár právnickej osoby oprávnený konať s dokladom totožnosti alebo splnomocnená osoba s overeným splnomocnením a s dokladom totožnosti - v prípade, že právnická osoba používa pečiatku doporučujeme aj pečiatku.

Čo dostanete po prevzatí starého vozidla?

Po prevzatí vozidla spracovateľom alebo na zbernom mieste je pre posledného držiteľa vystavené potvrdenie o Prevzatí starého vozidla.

Držiteľ dostane vrátené Evidenčné čísla vozidla.

Ako postupovať pri vyradení vozidla z evidencie?

Vozidlá sú evidované v informačnom systéme evidencie vozidiel. Miesta, ktoré vykonávajú zmenu v evidencii sú Dopravné inšpektoráty. Na vyradenie vozidla je potrebné:

 • Osvedčenie o evidencii vozidla,
 • tabuľku s evidenčným číslom,
 • Potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom,
 • majiteľ s dokladom totožnosti alebo splnomocnená osoba s overeným splnomocnením a s dokladom totožnosti,
 • ak ide o právnickú osobu - výpis z obchodného registra / živnostenský list a pečiatka, štatutár oprávnený konať s dokladom totožnosti alebo splnomocnená osoba s overeným splnomocnením a s dokladom totožnosti,
 • 5,- € kolok,
 • doklad o zaplatenom zákonnom poistení vozidla za príslušný kalendárny rok.

O vyradení vozidla z evidencie vydá okresný dopravný inšpektorát jeho majiteľovi/držiteľovi písomné potvrdenie.

Ďalšie kroky?

S písomným potvrdením o vyradení vozidla z evidencie je potrebné informovať:

 • poisťovňu a žiadať o ukončenie povinného zmluvného poistenia prípadne aj havarijného poistenia a preplatenia nespotrebovaného poistného.
 • v prípade právnických osôb odhlásiť vozidlo z cestnej dane na Daňovom úrade a žiadať o vrátenie nespotrebovanej časti cestnej dane