Vytvorenie, zmena a ukončenie prihlasovacieho účtu


Vážení užívatelia portálu evidencie starých vozidiel.

S pribúdajúcim počtom užívateľov systému sme sa rozhodli zaviesť pravidlá na definovanie nových užívateľov, spracovateľov a zberateľov ako aj postupy na zmenu existujúcich údajov v systéme. Veríme, že uvedený spôsob sprehľadní a zrýchli komunikáciu medzi nami.

Komunikácia

Komunikácia o definovaní údajov o novom spracovateľovi , zberateľovi prípadne o vytvorení nových užívateľských prístupov a hesiel je možná výhradne cez email vedúceho spracovateľa. V prípade, že ich je definovaných viacej komunikuje portál po dohode len s jedným vedúcim. Jeho zodpovednosťou je korektné poskytnutie všetkých informácii pre portál, ich aktualizácia a následne ďalšia distribúcia prihlasovacích účtov a hesiel pre spracovateľa a zberateľa.

Ako požiadať o vytvorenie nového spracovateľa?

Novému spracovateľovi starých vozidiel bola udelená autorizácia od MŽP SR na spracovanie starých vozidiel a vydaný súhlas ObÚ ŽP na zber starých vozidiel. Preto vyplní nasledovné formuláre:


- formulár pre vytvorenie nového spracovateľa. (formulár „Spracovateľa“ stiahnete tu, vzorovo vyplnený formulár „Spracovateľa“ nájdete tu.)

- formulár pre vytvorenie nového zberného miesta - zberateľa. (formulár „Zberateľa“ stiahnete tu. Vzorovo vyplnený formulár zberateľa nájdete tu.)

- formulár na vytvorenie prihlasovacích účtov - používateľov: (formulár na vytvorenie používateľov stiahnete tu. Vzorovo vyplnený formulár nájdete tu.)

Následne zašlete všetky tri vyplnené formuláre na vytvorenie spracovateľa, zberného miesta a používateľov spolu s oscanovaným povolením ObU ŽP na ber starých vozidiel a autorizáciou a spracovanie starých vozidiel MŽP SR na adresu helpdesk@ezap.sk


Po overení Vám bude vytvorené v systéme nové spracovateľské miesto, zberné miesto a k nemu počet používateľov, ktorých ste vyplnili vo formulári na vytvorenie používateľov.

Ako požiadať o vytvorenie nového zberného miesta - zberateľa?

Zberné miesto-zberateľ nemôže zbierať staré vozidlá bez zmluvy so spracovateľom o odovzdaní takto vyzbieraných vozidiel konkrétnemu spracovateľovi. Údaje o spracovateľskom mieste sú uvedené aj na Protokole o prevzatí starého vozidla na spracovanie preto o vytvorenie zberného miesta môže požiadať len spracovateľ, pre ktorého bude zberné miesto vykonávať zber vozidiel. Spracovateľ je povinný si overiť, či uvedený zberateľ má všetky získané súhlasy a oprávnenia na túto činnosť. Samotný zberateľ nemôže požiadať o vytvorenie zberného miesta.


Spracovateľ, ktorý začne využívať nové zberné miesto vyplní:

- formulár pre vytvorenie nového zberného miesta - zberateľa. (formulár „Zberateľa“ stiahnete tu. Vzorovo vyplnený formulár zberateľa nájdete tu.)

- formulár na vytvorenie prihlasovacích účtov - používateľov: (formulár na vytvorenie používateľov stiahnete tu. Vzorovo vyplnený formulár nájdete tu.)

Následne zašlete obidva vyplnené formuláre na vytvorenie zberného miesta a používateľov spolu s oscanovaným povolením ObU ŽP na ber starých vozidiel na adresu helpdesk@ezap.sk

Ako požiadať o úpravu údajov?

Spracovateľ alebo Zberateľ, ktorí potrebuje vo svojom spracovateľskom účte urobiť zmeny, použije formulár „Spracovateľa“ alebo formulár „Zberateľa“ s tým rozdielom, že tento bude vyplnený s údajmi jeho spoločnosti, pričom položky ktoré potrebujete upraviť vypíšete červeným písmom. Vzorovo vyplnený formulár pre úpravu.

Ako požiadať o vytvorenie, alebo o úpravu používateľských účtov?

Vytvorenie používateľov: Pre vytvorenie používateľských účtov je potrebné, aby vedúci spracovateľ zaslal emailom na adresu helpdesk@ezap.sk vyplnený formulár na vytvorenie používateľov. V zozname vyplníte toľko účtov, koľko potrebujete vytvoriť. Vzorovo vyplnený formulár nájdete tu.

Úprava účtov: Pre úpravu existujúcich účtov použijete formulár pre vytvorenie používateľov. S tým rozdielom, že formulár bude vyplnený účtami, ktoré chcete upraviť. Položky ktoré potrebujete upraviť v ňom upravíte a vypíšete ich červeným písmom. Heslo nechajte pri zmene prázdne! Vzorovo vyplnený formulár pre zmenu nájdete tu.

Upozornenie:
Úpravy účtov sú možné len v obmedzenom rozsahu. O možnostiach budete informovaný od pracovníkov helpdesku.


Zablokovanie používateského účtu na vytvárenie nových protokolov:

Pri ukončení používania účtu (odchod zamestnanca, ukončenie zmluvného vzťahu mnedzi spracovateľom a zberetaľom, ukončenie činnosti zberetaľa alebo spracovateľa a pod.) požiadajte o zablokovanie používateľského účtu na formulár na vytvorenie používateľov. Do kolonky „Stav“ zapíšete „Zablokovať“. Formuláre ktoré boli až do zablokovania vytvorené budú viditeľné a čitateľné pre užívateľa a vedúceho naďalej. Zablokovanie má za následok len zrušenie funkcionality na „vytvorenia nového protokolu“, zostaáva funkčnosť „čítanie vytvorených protokolov“.